Nylon mesh

ไนล่อนฟิลเตอร์

การประยุกต์ใช้งาน
 - กรองน้ำยา coolant , กรองตะกอน , กรองเศษโลหะ ,กรองน้ำมัน ,กรองสี
 - ทำเป็นถุงกรองฝุ่น กรองไอน้ำมัน กรองไอน้ำตาล กรองน้ำ กรองของเหลว