Multilayer filter paper

การประยุกต์ใช้งาน
 - ใช้ดักละอองสีแทนใยแก้ว ไม่เป็นอันตรายต่อคนใช้งาน
 - ใช้กรองฝุ่นทั่วไปได้