Bag filter PE/PP,nylon filter,filter press

ถุงกรองฝุ่นในระบบ dust collecter, filter press 

การประยุกต์ใช้งาน
 - กรองฝุ่นในโรงงานทำปูนซีเมนต์ โรงงานแป้ง โรงงานที่มีฝุ่นเป็นจำนวนมาก