Andreae filter, Card board filter

กระดาษกรองละอองสี 

การประยุกต์ใช้งาน
ใช้กรองละอองสีก่อนถึงใยแก้ว เพื่อยืดอายุการใช้งาน
สามารถนำมาเคาะทำความสะอาดและนำกลับไปใช้ใหม่ได้หลายครั้ง